La tècnica és tan antiga com la mateixa humanitat, de fet, està considerada com una capacitat  que ens distingeix de la resta d’animals. Al llarg de la història, la tècnica  ha servit  per satisfer necessitats, evitar dificultats i facilitar l’adaptació humana al medi natural. Tal i com deia el filòsof Ortega y Gasset “L’home comença quan comença la tècnica”, i “No hi ha home sense tècnica” (J. ORTEGA Y GASSET, Meditación de la técnica, 17 y 53).

Tot i que sovint es creu el contrari, primer va aparèixer la tècnica i desprès la ciència i la tecnologia. El cert és que la tecnologia apareix quan s’aplica la ciència a la tècnica. Els grecs ja van començar a combinar ciència i tècnica, però, hi ha acord en situar el naixement de la tecnologia durant el Renaixement. Ara bé, no és fins la Revolució Industrial, que la tecnologia pren el sentit que avui dia li donem. En els darrers 200 anys, la tecnologia ha tingut un paper protagonista en els canvis que s’han donat en la nostra societat, podem dir que hem passat de ser una societat agrícola a ser una societat industrial, i que ara, aquesta societat industrial s’està transformant en una societat de la informació. Aquest fet fa que sigui necessària una formació tecnològica per al nostre alumnat per tal que pugui ser agent actiu en aquesta societat post-industrial on les tecnologies de la informació tenen un paper protagonista. El professorat de tecnologia, sensible a aquesta transformació, vetlla per tal d’oferir al nostre alumnat una formació significativa i útil per al desenvolupament de les seves competències que els permetran viure satisfactòriament en aquesta nova societat que contínuament està canviant.

Mitjançant el Procés Tecnològic, la Tecnologia proporciona una manera ordenada i metòdica d'operar i d'intervenir en el món material utilitzant els coneixements de diferents disciplines. D’aquesta manera, la tecnologia permet realitzar un treball transversal amb la majoria d’assignatures del currículum: matemàtiques, ciències socials, ciències naturals, plàstica, llengua, etc. Aquest fet, ajuda a poder treballar les diferents competències bàsiques d’una manera clara i integrada. És per tot això, que un dels principals objectius dels materials i recursos inclosos en aquest portafoli és incloure referències a les possibilitats de treball interdisciplinar per tal que puguin ser utilitzats en diferents assignatures.